فایل دانگرید مودم سامسونگ | فایل Eng Modem Samsung (لیست کامل )

بعد از پیدا کردن مدل گوشی خود بر روی عکس آن کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل Eng modem مدل گوشی خود هدایت شوید.

دقت داشته باشید تمامی فایل های موجود بر روی گوشی تست شده و سپس درون لیست قرار گرفته. 

فایل Eng modem گوشی های سامسونگ (لیست کامل)

برای پیدا کردن مدل گوشی خود از Ctrl+F استفاده و بر روی اسم مدل

کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل منتقل شوید
برای مثال:   A805F

 

حذف گوگل اکانت گوشی های سامسونگ 

SM-J106

__________________________

SM-J105

__________________________

SM-J320FSM-J320FN

__________________________

SM-J510F

__________________________

SM-J710F

__________________________

SM-A310F

__________________________

SM-A510FSM-A510FD

__________________________

SM-A710F

__________________________

SM-G570F

__________________________

SM-G610F

__________________________

SM-J701f

__________________________

SM-J330FSM-J330GSM-J336AZ

__________________________

   SM-J530F

__________________________

SM-J730F

__________________________

SM-A320FLSM-A320F

__________________________

SM-A520F

__________________________

SM-A720F – SM-A720S

__________________________

SM-G930F – SM-G930K – SM-G930W8 – SM-G930L – SM-G930P – SM-G930S – SM-G930T – SM-G930A – SM-G930V – SM-G930U

__________________________

SM-G935F – SM-G935VC – SM-G935W8 – SM-G935L – SM-G935P – SM-G935A – SM-G935S – SM-G935T – SM-G9350 – SM-G935V – SM-G935U
__________________________
SM-G950FSM-G950FDSM-G950WSM- G950USM-G950U1SM-G950N

__________________________

SM-G955FSM-G955FD – SM-G9550 – SM-G955NSM-G955USM-G955U1 – SM-G955W- 

__________________________

SM-G960FSM-G960FDSM-G9600SM-G960USM-G960NSM-G960U1 – SM-G960W

__________________________

SM-G965FSM-G965FDSM-G9650SM-G965NSM-G965USM-G965U1 – SM-G965W

__________________________

SM-N950FSM-N950FD – SM-N9508 – SM-N950N – SM-N9500 – SM-N950USM-N950U1SM-N950W

__________________________

 
SM-A600FNSM-A600GSM-A600GNSM-A600F – SM-A600T – SM-A600U – SM-A600A- SM-A600N – SM-A600P – SM-A600T1

__________________________

 SM-G8870

__________________________

SM-N920CSM-N920T – SM-N920V – SM-N920P – SM-N920S – SM-N9200 – SM-N920I – SM-N920K – SM-N920G – SM-N920A

__________________________

SM-J720FSM-J720FD – SM-J720M

__________________________

SM-G611FSM-G611S – SM-G611K – SM-G611M – SM-G611FF – SM-G611L – SM-G611MT

__________________________

SM-J250F –  SM-J250G – SM-J250N – SM-J250M – SM- J250Y 

__________________________

SM-A605GNSM-A605GSM-A605FNSM-A605F – SM-A6050 – SM-A6058 – SM-A605K

__________________________

SM-J260F  – SM-J260MSM-J260G – SM-J260T1 – SM-J260ASM-J260AZ – SM-J260Y – 

__________________________

SM-N960FSM-N960FDSM-N9600SM-N960NSM-N960USM-N960U1SM-N960W
__________________________
T295 – T290

__________________________

SM-G975FSM-G975FDSM-G9750 – SM-G975N – SM-G975USM-G975U1SM-G975W – SM-G9758

__________________________

SM-G973F – SM-G973N – SM-G9730SM-G973WSM-G973USM-G973U1 – SM-G9738

__________________________

SM-G970F – SM-G970N – SM-G9700SM-G970WSM-G970U SM-G970U1 – SM-G9708

__________________________

SM-M305F SM-M305MM305FN

__________________________

SM-M205FSM-M205G – SM-M205N – SM-M205M

__________________________

SM-M205FN

__________________________

M205G – M205N – M205M
– M205F 
__________________________
SM-M105FSM-M105G SM-M105YSM-M105MSM-M105GN

__________________________

SM-A750FSM-A750GNSM-A750FN – SM-A750G – SM-A750N – 

__________________________

SM-A102U

__________________________

A260FA260GA260GN

__________________________

SM-J400FSM-J400FNSM-J400FDSM-J400GSM-J400M

__________________________

SM-A505GSM-A505FSM-A505FNSM-A505FD – SM-A505GN – SM-A505FM- SM-A505U – SM-A505U1 – SM-A505W -SM-A505N – SM-A505GT

__________________________

SM-A305FSM-A305GSM-A305FNSM-A305GN – SM-A3050 – SM-A305GT -SM-A305N – SM-A305Y

__________________________

SM-A205F SM-A205FN – SM-A205GSM-A205GN SM-A205USM-A205U1 – SM-A205S – SM-A205YNSM-A205W

__________________________

SM-A105FSM-A105FDSM-A105FNSM-A105GSM-A105M – SM-A105N – SM-A105GNSM-A105Y

__________________________

SM-A705FSM-A7050 – SM-A705MN – SM-A705GM – SM-A705FN – SM-A705W – SM-A705YN – SM-A705U

__________________________

SM-A805FSM-A8050 – SM-A805N

__________________________

SM-M405F

__________________________

SM-A405FNSM-A405FMSM-A405FD – SM-A405S

__________________________

SM-A707FSM-A707FNSM-A7070

__________________________

A207F – A207M – A2070

__________________________

M307F M307FN

__________________________

SM-M107F

__________________________

A908B – A908N

__________________________

A307FNA307FA307GNA307G – SM-A307GT

__________________________

SM-A507FNSM-A507FSM-A5070

__________________________

SM-N9700

__________________________

N9760 N976B

__________________________

A107F – A107M
__________________________

SM-J111F – SM-J111M 

__________________________

SM-A015F – SM-A015G

__________________________

SM-A515FSM-A515FN

__________________________

SM-A715F SM-A715FN

__________________________

A415F

__________________________

SM-A202F

__________________________

SM-G5700

__________________________

SM-C7010

__________________________

G986U – G985F

__________________________

G980F – G981N – G981U – G980X

__________________________

E700F

__________________________

T866N , T867R4 – T867U

__________________________

M215F

__________________________

A115F – A115M

__________________________

M315F

__________________________

G988N

__________________________

P610 – P615 P615C – P615N

__________________________

M115F – M115M

__________________________

A315F – A315G – A315N

__________________________

J260MU – J260FU

__________________________

A7160 A716B
A716S – A716U – A716U1 – A716V

__________________________

A5160 A516B
A516N – A516U – A516U1 – A516V
__________________________
A215U – A215W

__________________________

M013F

__________________________

A013F – A013G – A013M

__________________________

A217FA217MA217FN

__________________________

N985F N9860 – N986B – N986N – N986U – N986W

__________________________

N980F N9810 – N981B – N981N – N981U – N981W

__________________________

M317FM317FN

__________________________

M017F

__________________________

SM-J410GSM-J410F

__________________________

 – SM-J415FNSM-J415GNSM-J415F

__________________________

SM-A530F

__________________________

F127GF127GNF127GM

__________________________

M127GNM127GMM127GD

__________________________

A525XA525FA5268A5260A526WA526UA526U1A526BRA526B

__________________________

M625FM625X

__________________________

A725XA725F

__________________________

A326BA326BR

__________________________

G525F

__________________________

E625FE625X

__________________________

A426BA426BRA426WA426UA426U1

__________________________


 

این لیست همواره در حال آپدیت میباشد

دکمه بازگشت به بالا