فایل دامپ هواوی (جهت ترمیم بوت و پروگرم هارد)

توجه داشته باشید لیست فایل ها کامل و روزانه در حال آپدیت میباشد ولی به ترتیب نیست لذا

برای پیدا کردن مدل گوشی خود از Ctrl+F استفاده و بر روی اسم مدل

کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل منتقل شوید
برای مثال:   G7-L01

صفحه :

   

Dump S10-231U

Dump SCL-L21

Dump G510-0251

Dump CHC-U01

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump ALE-L21

Dump P7-L10

Dump G7-L01

Dump G510-0200

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump G6-L11


Dump G510-0100

Dump Y635-L21

Dump Y300-0100
__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump RIO-L01

Dump MT7-L09

Dump Che2-L11

Dump G750-U10

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump T1-821L

Dump G630-U00

Dump Y635-L01

Dump Y530-U00

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump S8-701u

Dump G730-U10

Dump G730-U00

Dump G730-U30

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump G630-U20

Dump S7-721U

Dump G630-U10

Dump G620S-L01

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump G7-L11

Dump G6-U10

Dump G6-U00

Dump 5X KIW-L21

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump G620-UL01

Dump G620-UL72

Dump G525-U00

Dump Y625-U32

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump H60-L04

Dump G740-L00

Dump G620s-L02

Dump G615-U10

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump SCl-U31

Dump Y550-L01

Dump CHM-U01

Dump Y560-U02

 

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump CUN-U29

Dump PRA-LA1

Dump Pic-l29

Dump CRO-L22

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump H30-L02

Dump WAS-LX1

Dump Y210D

Dump Y300-0151

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump Y511-T00

Dump Y550-L03

Dump Y560-L01

Dump Y600-U20

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump FLA-AL20

Dump VNS-L21

Dump VNS-L31  

Dump BG2-W09

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump T1-701U

Dump MT7-Tl00

Dump Nexus 6P

Dump P6-U06

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump VTR-Al00

Dump S7-601U

Dump BAH-L09

Dump AGS-L09

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump FDR-A01L

Dump S10-101u

Dump MediaPad M1 8.0

Dump JKM-LX1

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump EVA-L19

Dump GRA-UL00

Dump VTR-L29

Dump MHA-L29

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump CAN-L11

Dump AUM-L29

Dump DLI-TL20

Dump DUK-L09

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump KII-L21

Dump NEM-L51

Dump G600-U8950-1

Dump G620-L75

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump BLN-L21

Dump DUA-L22

Dump BND-TL10

Dump PRA-TL10

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump STK-LX1

Dump STK-LX1A

Dump STK-L22

Dump STK-L21M

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump STK-L01M

Dump STK-L01

Dump STK-L21

Dump TIT-U02

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump VIE-AL10

Dump JSN-L42

Dump JSN-L22

Dump JSN-L21 

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump JSN-AL10

Dump ATU-LX3

Dump MYA-L13
 

Dump BKK-LX2

__________________________ __________________________ __________________________ __________________________

Dump TAG-L01

Dump RNE-L21

 Dump ANE-LX1

Dump JNY-L21 

دکمه بازگشت به بالا