سایت آسان فلش

فایل روت سامسونگ | فایل Root Samsung (لیست کامل ) آپدیت روزانه

بعد از پیدا کردن مدل گوشی خود بر روی نام آن کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل روت سامسونگ مدل گوشی خود هدایت شوید. دقت داشته باشید تمامی فایل های تست شده میباشد و روزانه در حال بروز شدن میباشند .

برای پیدا کردن مدل گوشی خود از Ctrl+F استفاده و بر روی اسم مدل

کلیک کنید تا به صفحه دانلود فایل منتقل شوید
برای مثال:   A805F

در صورتی که فایل روت مدل گوشی خود را در لیست پیدا نکردید و یا به فایل روت مدل خاصی نیاز داشتید به پشتیبانی در تلگرام پیام بدید تا فایل مورد نظر را دریافت کنید

G611FG611FFG611MJ701FA105FA105FNA105GJ330F , J330FN

J330G 

A605F , A605FN ,

A605K , A605G ,

A605GN , A6050

A600F , A600FN ,

A600P , A600GN ,

A600G , A600U

J600F , J600FN ,

J600N , J600G ,

J600GT

A305F  –  A305FNA305G
A505FA505GA505FMA505FNA520F , A520FN , A520K , A520L , A520SA205FA205GA202F , A202FDA202KA202FNJ710F , J710GN
G960FG960FDG960NG965FG965FDG965NJ250FG532F   ,   G532G
G955F , G955FD , G955NG950F , G950FD , G950NA510FA320F , A320FL
J530F , J530FD , J530YM

   J530GM , J530G

 J530Y

J730G , J730GM ,

J730F , J730FD

G570FG610F,   G610M
J320F , J320FN , J320HG530G531G361H 
A720FJ710MN , J710K A730FA800
A710A310N910G900
I9500A510A500J510
G970F , G970W ,

G9700 , G970N ,

G970U

G973F , G973N

G9730 , G973W

G975F , G975W ,

G9750 , G975U ,

G975N

J700
 J500F , J500FN , J500G , J500H , J500M , J500N0 , J500Y M105F , M105G 

   M105Y , M105M

M205F , M205FN 

   M205G , M205M

M305F , M305M 
A750F , A750FN 

   A750GN, A750N,

A750G

 

J415F , J415G 

  J415FN , J415GN

 

N950F , N9500 

   N950U1 , N9508 

N950U , N950FD

 

J410F , J410G
J610G , J610FN 
J610F 
J260M , J260G

J260F

 

A805F , A8050A705F  ,  A705FN

A705GM , A7050

 

A405S  A405FM

A405FN

G8870A920F  ,  A9200G935F  ,  G935W8
G920TA107F A107FNA207FA207M  A307FNA307G
A507FNA015FJ120FM105F
G985FG988N G980F M215F 
A315GA315FM115FM115MP610P615M315F
A115FA115MN9860 A217FA217M A015FA015M  – A015G
J260MUA7160A716BA5160A516BM013F
 A013GA013MN980F N9810N985FM317F
   
M017F   
0