• حل مشکل خاموشی , ترمیم بوت و پروگرم هارد HUAWEI G730-U30

Full Dump HUAWEI G730-U30

این دامپ به صورت XML میباشد و از طریق HUA HQT رایت خواهد شد 

توجه داشته باشید بعد از رایت فایل نیاز به رایت رام نخواهید داشت

در صورتی که بعد از بالا آمدن سریال invaild بود با رایت nvram سریال را ترمیم کنید

پروگرم هارد و ترمیم بوت هواوی HUAWEI G730-U30

(بیشتر…)